Pravidla pro nakládání s osobními údaji

betterbelly.cz - selfness s.r.o.

  1. Informace o společnosti

  2. Tato pravidla nakládání s osobními údaji na webových stránkách betterbelly.cz, provozujících společností selfness s.r.o., IČ 07788754, spisová vložka C 307296 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Podnádražní 910/10, 190 00 Praha 9 (dále jen „betterbelly.cz“), upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků, uživatelů a klientů betterbelly.cz, kteří si registrují členství nebo učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „klient“), nebo osobních údajů návštěvníků a uživatelů webových stránek betterbelly.cz (dále jen „web“).

  3. betterbelly.cz působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

  4. Zpracovávané údaje

  5. Údaje poskytnuté klienty. V betterbelly.cz zpracováváme osobní údaje o klientech a dalších uživatelích webových stránek. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které klient poskytne při registraci v betterbelly.cz, pokud projeví na webových stránkách zájem o služby zdarma, nebo při vytvoření objednávky v e-shopu webu. Tyto údaje zahrnují především jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud bude klient chtít, může uvést i další údaje, například údaje o zdraví a kondici, aby jí mohl být upraven postup výživového poradenství.

  6. Přístupové údaje pro vstup do systému. Klientům může být umožněn vstup do osobního účtu na základě přihlašovacích údajů přidělený betterbelly.cz. Tyto údaje lze použít v případě návštěvy webu.

  7. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá betterbelly.cz informace o návštěvnosti a chování uživatelů na webových stránkách. Pokud uživatel povolí v prohlížeči ukládání cookies a souhlasí s jejich používáním, získává betterbelly.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

  8. Účel zpracovávaných údajů

  9. Pro účely plnění služby zprostředkování nabídky a nákupu produktů na webu mezi betterbelly.cz a klientem, se využívá jméno a příjmení a kontaktní údaje, příp. přístupové údaje ke klientskému účtu. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti, včetně např. zaevidování klientky, poskytování služeb, sestavení výživového plánu. V případě objednávky jsou údaje zpracovávány pro její vyřízení, včetně vyrovnání všech závazků mezi klientem a betterbelly.cz. Údaje slouží zejména k jednoznačné identifikaci. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže betterbelly.cz své služby poskytnout. Pouze na základě souhlasu lze zpracovávat klientkou uvedené informace o zdravotním stavu nebo kondici, a to za účelem přizpůsobení služeb betterbelly.cz potřebám nebo omezením klienta.

  10. Pro nabídku služeb formou obchodních sdělení využívá betterbelly.cz především e-mailovou adresu a telefonní číslo k zasílání SMS a telefonování. Uživatelům je zasíláno obchodní sdělení především o nabídce zboží službách. Zpracování se provádí z důvodu realizace oprávněných zájmů betterbelly.cz v podobě přímého marketingu. betterbelly.cz tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje uživateli kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

  11. Obchodní sdělení mohou být zasílána i uživatelům webu, kteří zatím nevyužili služeb betterbelly.cz, a to na základě jejich souhlasu uděleného prostřednictvím webu. Tento souhlas je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na vyřízení jakéhokoli požadavku. Souhlas lze kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v obchodním sdělení nebo využitím kontaktu obsaženého v těchto pravidlech.

  12. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává betterbelly.cz při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě jejich uživatelů. Zpracování je možné pouze na základě souhlasu s používáním příslušných cookies. Tento souhlas je dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává betterbelly.cz statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webu. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webu tomu, co klientku skutečně zajímá a co hledá, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

  13. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

  14. Obchodní sdělení. Uživatelé i klienti betterbelly.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí obchodního sdělení. Proti zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu betterbelly.cz mohou klienti také vznést námitku na e-mailové adrese gustav.libra@gmail.com, na jejímž základě bude zpracování osobních údajů za tímto účelem zastaveno.

  15. Cookies. Pokud chce uživatel webu na svém zařízení zakázat ukládání cookies, může změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete betterbelly.cz ukládání cookies, nemusí některé části webu pracovat správně.

  16. Přístup k údajům

  17. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány betterbelly.cz a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány mlčenlivostí a tento závazek trvá i po skončení spolupráce s betterbelly.cz.

  18. betterbelly.cz dále pověřuje zpracováním osobních údajů jako tzv. zpracovatele subjekty, jejichž nástroje nebo služby využívá v souvislosti s provozováním webů, a to:

  19. • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)

  20. • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

  21. • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

  22. Doba zpracování údajů

  23. betterbelly.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění služeb a po celou dobu plnění. Ze zákona betterbelly.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. Osobní údaje mohou být po splnění smlouvy uchovávány také pro případné uplatnění vzájemných nároků betterbelly.cz a klientů nebo uživatelů.

  24. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě klientů jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. V obou případech jsou však obchodní sdělení zasílána maximálně po dobu 20 let od udělení souhlasu, resp. využití služeb betterbelly.cz. Poté betterbelly.cz požádá o udělení nového souhlasu.

  25. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává betterbelly.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies uživatel povolí ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů za tímto účelem.

  26. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt může betterbelly.cz provádět také v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na betterbelly.cz vztahují.

  27. Práva uživatelů

  28. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se lze obrátit na betterbelly.cz a požadovat:

  29. Informace ohledně osobních údajů, které betterbelly.cz zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo betterbelly.cz. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

  30. Přístup k údajům, které byly poskytnuty betterbelly.cz, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva betterbelly.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

  31. Opravy osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může betterbelly.cz správně vyřídit registraci či objednávku.

  32. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), pokud se uživatel obává, že betterbelly.cz zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

  33. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již betterbelly.cz nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním uživatel nesouhlasí. V rámci splnění uvedených podmínek betterbelly.cz údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

  34. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě souhlasu uživatele od betterbelly.cz k jinému subjektu, kdy betterbelly.cz předá osobní údaje v běžně používaném formátu uživateli nebo jinému správci podle přání uživatele.

  35. Dále mohou uživatelé betterbelly.cz vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě betterbelly.cz neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

  36. Mimo výše uvedená oprávnění se lze vždy obrátit v případě porušení povinností betterbelly.cz se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  37. Bezpečnost

  38. betterbelly.cz dbá na bezpečnost údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). betterbelly.cz klade při zpracování osobních údajů důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

  39. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany betterbelly.cz pravidelně testováno a ochrana průběžně vylepšována.

  40. Kontakt

  41. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na betterbelly.cz e-mailem na adresu gustav.libra@gmail.com.

  42. Účinnost

  43. Tato pravidla jsou účinná od 1.2.2019.

betterbelly.cz